Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie

 

Studium Celostní Muzikoterapie Lubomíra Holzera je možné na Institutu celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci tř. Svobody 26, 771 80 Olomouc
http://muzikoterapie.upol.cz/

 

Studium je členěno do třech úrovní. Mimo studium je možné absolvovat i kurz muzikoterepautického bubnování

 

Muzikoterapie 1
Muzikoterapie 2
Muzikoterapie 3
Muzikoterapeutické bubnování

 

Celostní muzikoterapie 1

 

 Obecný popis

 

Jedná se o třísemestrální kurz, který je akreditován MŠMT ČR v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jako takový je určen primárně pro psychology a speciální pedagogy ve školských zařízeních. Paralelně se kurzu v režimu celoživotního vzdělávání FF UP dále mohou účastnit zájemci z řad vychovatelů, psychologů pedagogicko-psychologických poraden, odborníků ze speciálně pedagogických center a středisek výchovné péče, pedagogů základních, mateřských a speciálních škol, pracovníků v oblasti sociálních služeb a sociální peče i další. Tito po úspěšném zakončení kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání na FF UP.

 

Celostní muzikoterapie 2

 

Obecný popis

Jedná se o třísemestrální kurz, který je akreditován MŠMT ČR v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jako takový je určen primárně pro psychology a speciální pedagogy ve školských zařízeních. Paralelně se kurzu v režimu celoživotního vzdělávání FF UP dále mohou účastnit zájemci z řad vychovatelů, psychologů pedagogicko-psychologických poraden, odborníků ze speciálně pedagogických center a středisek výchovné péče, pedagogů základních, mateřských a speciálních škol i další. Tito po úspěšném zakončení kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání na FF UP.

 

Celostní muzikoterapie 3

 

  • sebezkušenostní, osobnostně transformační výcvik (navazující stupeň na CMT1 a CMT2)

 

Obecný popis

 

Jedná se o třísemestrální kurz, který je akreditován MŠMT ČR v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jako takový je určen primárně pro psychology a speciální pedagogy ve školských zařízeních. Paralelně se kurzu v režimu celoživotního vzdělávání FF UP dále mohou účastnit zájemci z řad vychovatelů, psychologů pedagogicko-psychologických poraden, odborníků ze speciálně pedagogických center a středisek výchovné péče, pedagogů základních, mateřských a speciálních škol i další. Tito po úspěšném zakončení kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání na FF UP.

 

CMT3 má za úkol komplexně rozvinout a stabilizovat účastníky v oblasti sebepoznání, postojů k sobě, ostatním a okolí, v oblasti psychosomatické a emoční zátěže, psychospirituálního ukotvení a stability, průběžného osobnostního růstu a hloubkového celostního vyprofilování osobnosti se zaměřením na terapeutické působení v celostní muzikoterapii, aplikované metodou CMLH PaedDr. Lubomíra Holzera. Frekventant získává během výcviku náhled (rozšíření vědomí), případně prochází abreakcí a korektivní zkušeností (složka – emocionální, kognitivní, konativní). Dochází k jeho „osobnostním“ proměnám a k proměnám v kvalitě jeho vztahů. Společně s tím dochází k prohloubení emoční inteligence frekventanta. Je to nezbytné k získání kvalitních terapeutických dovedností včetně schopnosti budovat účinný terapeutický vztah.

 

Odborný garant CMT1, 2, 3

 

Odborným garantem studia je Lubomír Holzer, praktický muzikoterapeut a dlouholetý lektor kurzů muzikoterapie v České republice i v zahraničí. Muzikoterapií se zabývá od r. 1983, profesionálně už 25 let. Má dlouholetou muzikoterapeutickou praxí s dětmi a mládeží s postižením mentálním, smyslovým, tělesným a s kombinovanými vadami, s etopedickými klienty a s klienty z ostatních zdravotních a sociálních skupin. Od 4. června 2017 je předsedou EACM – Evropské Asociace Celostní Muzikoterapie z.s. a rovněž jejím profesním členem.

 

e-mail: lubomir.holzer@seznam.cz

 

Organizačním pracovníkem je Branka Čačkovićová, kontakt: FF UP v Olomouci, tř. Svobody 26, 771 80 Olomouc, tel.: 585 633 654, e-mail branka.cackovicova@upol.cz

 

Informace k 21. 11. 2019