Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie

Studium Celostní Muzikoterapie Lubomíra Holzera je možné na Institutu celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
tř. Svobody 26, 771 80 Olomouc

http://icv.ff.upol.cz/programy-a-kurzy/

Studium je členěno do třech stadií: Celostní muzikoterapie 1, Celostní muzikoterapie 2, Celostní muzikoterapie 3

 

Celostní muzikoterapie 1

Obecný popis

Jedná se o třísemestrální kurz, který je akreditován MŠMT ČR v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jako takový je určen primárně pro psychology a speciální pedagogy ve školských zařízeních. Paralelně se kurzu v režimu celoživotního vzdělávání FF UP dále mohou účastnit zájemci z řad vychovatelů, psychologů pedagogicko-psychologických poraden, odborníků ze speciálně pedagogických center a středisek výchovné péče, pedagogů základních, mateřských a speciálních škol, pracovníků v oblasti sociálních služeb a sociální peče  i další. Tito po úspěšném zakončení kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání na FF UP.

Termín konání

Začátek dalšího běhu kurzu je naplánován na 12. říjen 2018.

Termíny výuky v 1. semestru: 12 – 13. října 2018,  12. listopadu – 13. prosince 2018

Přihláška je k dispozici na portálu CŽV

Obsah studia – základní témata

 • Teorie, praxe a realizace celostní muzikoterapie
 • Muzikoterapeutické metody a techniky
 • Celostní muzikoterapeutická metoda Dr. Lubomíra Holzera
 • Rozvoj hudebnosti – intonace, rytmu a improvizace
 • Zpěvové techniky (alikvotní a hrdelní zpěv)
 • Technika hry na muzikoterapeutické hudební nástroje s přirozeným laděním
 • Základy hudební psychologie a psychologie hudebního vnímání
 • Nonverbální komunikace
 • Energetický systém člověka a jeho muzikoterapeutické využití

Organizace studia
Kurz je veden jako cyklus prezenčních setkání, s maximálním využitím praktických muzikoterapeutických technik a s využitím muzikoterapeutických nástrojů. Výuka v kurzu obvykle probíhá v pátek a sobotu třikrát za semestr. Účastníkům, kteří o to požádají, zajistí organizátor nocleh na vysokoškolských kolejích. Pro posílení zážitkového charakteru kurzu je jeho součástí také povinné týdenní soustředění. Kurz je uzavřen společným absolventským koncertem všech účastníků. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení Univerzity Palackého v Olomouci.

Místo konání
Institut celoživotního vzdělávání, tř. Svobody 26, 771 80 Olomouc.

Odborný garant
a) Odborným garantem studia je PaedDr. Lubomír Holzer, praktický muzikoterapeut a dlouholetý lektor kurzů muzikoterapie v České republice i v zahraničí. Muzikoterapií se zabývá od r. 1983, profesionálně už 25 let. Má dlouholetou muzikoterapeutickou praxi s dětmi a mládeží s postižením mentálním, smyslovým, tělesným a s kombinovanými vadami, s etopedickými klienty a s klienty z ostatních zdravotních a sociálních skupin. Od 4. června 2017 je předsedou EACM – Evropské Asociace Celostní Muzikoterapie, z. s. a rovněž jejím profesním členem.
b) Organizačním pracovníkem je Branka Čačkovićová z Institutu celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci, tel.: 585 633 654, e-mail: branka.cackovicova@upol.cz.

Úhrada za kurz
Za třísemestrální kurz – 180 hodin prezenční výuky a povinné letní soustředění (ubytování a strava na 6 dní) úhrada činí 17 000,- Kč. Je možno využít splátkového kalendáře a platit po semestrech.

 

Celostní muzikoterapie 2

Termín zahájení kurzu: 5. říjen 2018.

Ústní pohovor pro zájemce o kurz se bude konat v termínu 4. 9. a 5. 9. 2018.

Přihláška je k dispozici na portálu CŽV

Termíny výuky v 1. semestru: 5. – 6. října 2018,  7. – 8. prosince 2018, 1. – 2. února 2019

Obecný popis
Jedná se o třísemestrální kurz, který je akreditován MŠMT ČR v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jako takový je určen primárně pro psychology a speciální pedagogy ve školských zařízeních. Paralelně se kurzu v režimu celoživotního vzdělávání FF UP dále mohou účastnit zájemci z řad vychovatelů, psychologů pedagogicko-psychologických poraden, odborníků ze speciálně pedagogických center a středisek výchovné péče, pedagogů základních, mateřských a speciálních škol i další. Tito po úspěšném zakončení kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání na FF UP.

Vstupní kritéria pro přijetí do kurzu Celostní muzikoterapie 2:

 • absolutorium kurzu Celostní muzikoterapie 1
 • maturitní vysvědčení
 • motivační dopis
 • ústní pohovor

Obsah studia – základní témata

 • Muzikoterapie – teorie, formy, metody a techniky
 • Hudba a muzikoterapie
 • Etnomuzikologie
 • Prožitkový seminář
 • Osobnost muzikoterapeuta
 • Terapeutické techniky
 • Muzikoterapie ve starověkých kulturách a šamanství
 • Muzikoterapeutické hudební nástroje
 • Smyslové a nadsmyslové vnímání
 • Spirituální aspekty muzikoterapie
 • Intonace, rytmus, improvizace, komunikace, intuitivní hudba
 • Muzikoterapeutický zpěv a techniky
 • Muzikoterapeutická hluboká relaxace
 • Muzikoterapeutická diagnostika
 • Náslech, individuální konzultace

Organizace studia
Kurz je veden jako cyklus prezenčních setkání, s maximálním využitím praktických muzikoterapeutických technik a s využitím muzikoterapeutických nástrojů.
Výuka v kurzu obvykle probíhá v pátek a sobotu třikrát za semestr. Účastníkům, kteří o to požádají, zajistí organizátor nocleh na vysokoškolských kolejích.
Pro posílení zážitkového charakteru kurzu je jeho součástí také povinné týdenní soustředění po 2. semestru studia. Kurz je uzavřen společným absolventským koncertem všech účastníků. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení Univerzity Palackého v Olomouci.

Místo konání kurzu:
Institut celoživotního vzdělávání, tř. Svobody 26, 771 80 Olomouc.

Odborný garant
a) Odborným garantem studia je PaedDr. Lubomír Holzer, praktický muzikoterapeut a dlouholetý lektor kurzů muzikoterapie v České republice i v zahraničí. Muzikoterapií se zabývá od r. 1983, profesionálně už 25 let. Má dlouholetou muzikoterapeutickou praxi s dětmi a mládeží s postižením mentálním, smyslovým, tělesným a s kombinovanými vadami, s etopedickými klienty a s klienty z ostatních zdravotních a sociálních skupin. Od 4. června 2017 je předsedou EACM – Evropské asociace celostní muzikoterapie z.s. a rovněž jejím profesním členem..
b) Organizačním pracovníkem je Branka Čačkovićová, kontakt: FF UP v Olomouci, Tř. Svobody 26, 771 80 Olomouc, tel.: 585 633 654, e-mail: branka.cackovicova@upol.cz

Úhrada za kurz
Za třísemestrální kurz – 180 hodin prezenční výuky a povinné letní soustředění (ubytování a strava na 6 dní) úhrada činí 17 000,- Kč. Je možno využít splátkového kalendáře a platit po semestrech.

Celostní muzikoterapie 3

sebezkušenostní, osobnostně transformační výcvik (navazující stupeň na CMT1 a CMT2)

Obecný popis

Jedná se o třísemestrální kurz, který je akreditován MŠMT ČR v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jako takový je určen primárně pro psychology a speciální pedagogy ve školských zařízeních. Paralelně se kurzu v režimu celoživotního vzdělávání FF UP dále mohou účastnit zájemci z řad vychovatelů, psychologů pedagogicko-psychologických poraden, odborníků ze speciálně pedagogických center a středisek výchovné péče, pedagogů základních, mateřských a speciálních škol i další. Tito po úspěšném zakončení kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání na FF UP.

Vstupní kritéria pro přijetí do kurzu Celostní muzikoterapie 3:

 • minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
 • absolutorium kurzů Celostní muzikoterapie 1 a 2
 • ústní pohovor

CMT3 má za úkol komplexně rozvinout a stabilizovat účastníky v oblasti sebepoznání, postojů k sobě, ostatním a okolí, v oblasti psychosomatické a emoční zátěže, psychospirituálního ukotvení a stability, průběžného osobnostního růstu a hloubkového celostního vyprofilování osobnosti se zaměřením na terapeutické působení v celostní muzikoterapii, aplikované metodou CMLH PaedDr. Lubomíra Holzera. Frekventant získává během výcviku náhled (rozšíření vědomí), případně prochází abreakcí a korektivní zkušeností (složka – emocionální, kognitivní, konativní). Dochází k jeho „osobnostním“ proměnám a k proměnám v kvalitě jeho vztahů. Společně s tím dochází k prohloubení emoční inteligence frekventanta. Je to nezbytné k získání kvalitních terapeutických dovedností včetně schopnosti budovat účinný terapeutický vztah.

Místo konání kurzu

Institut celoživotního vzdělávání, tř. Svobody 26, Olomouc; Lovecká chata – Horka nad Moravou; výukové prostory SEV Švagrov

Termín konání kurzu se připravuje.

Aktuální termíny budou k dispozici.

Odborný garant
Odborným garantem studia je Lubomír Holzer, praktický muzikoterapeut a dlouholetý lektor kurzů muzikoterapie v České republice i v zahraničí. Muzikoterapií se zabývá od r. 1983, profesionálně už 25 let. Má dlouholetou muzikoterapeutickou praxí s dětmi a mládeží s postižením mentálním, smyslovým, tělesným a s kombinovanými vadami, s etopedickými klienty a s klienty z ostatních zdravotních a sociálních skupin. Od 4. června 2017 je předsedou EACM – Evropské Asociace Celostní Muzikoterapie z.s. a rovněž jejím profesním členem.

e-mail: lubomir.holzer@seznam.cz

Organizačním pracovníkem je Branka Čačkovićová, kontakt: FF UP v Olomouci, Tř. Svobody 26, 771 80 Olomouc, tel.: 585 633 654, e-mail: branka.cackovicova@upol.cz

Úhrada za kurz

Za třísemestrální kurz – 370 hodin prezenční výuky – úhrada činí 27 000,- Kč. Je možno využít splátkového kalendáře a platit po semestrech. Výuka mimo ICV FF UP (výcviky a soustředění) bude účastníky hrazena zvlášť přímo na místě konání.

Informace k 13. 3. 2018