Metoda CMLH

Metoda CMLH– Celostní muzikoterapie PaedDr. Lubomíra Holzera

PaedDr. Lubomír Holzer

Lubomír Holzer je speciální pedagog, přední český muzikoterapeut, odborný garant, lektor a supervizor muzikoterapie, učitel a organizátor celostní muzikoterapie. Od 4. června 2017 je L. Holzer předsedou EACM z.s., předsedou její profesní komise a rovněž EACM profesním certifikovaným muzikoterapeutem. L. Holzer se profesionálně věnuje hudbě, divadlu a umění vůbec od roku 1986. Lektorskou činností se zabývá od roku 2000. Studium speciální pedagogiky – obor vychovatelství – ukončil v roce 1983 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Doktorandské studium zakončil rigorózní zkouškou v roce 1987 na Pedagogické fakultě UP Olomouc a získal titul PaedDr.

V letech 1987 – 1989 studoval na Hudební akademii múzických umění v Praze obor teorie hudby. V současné době prodělává Lubomír Holzer dlouhodobý supervizní dvoustupňový výcvik supervize v pomáhajících profesích a má uzavřenou první část v počtu 150 hodin. Výcvik dokončí letos na podzim. Muzikoterapii se profesionálně věnuje více jak dvacet sedm roků. Od roku 2003 přednáší muzikoterapii na UP Olomouc, nejprve na Pdf a od roku 2008 na Ff UP Olomouc na ICV Ff UP Olomouc. Tradice celoživotního vzdělávání v oboru celostní muzikoterapie běží nepřetržitě již patnáctým rokem. PaedDr. Lubomír Holzerrovněž přednáší pro studenty prezenčního i kombinovaného studia předmět „Terapie ve speciální pedagogice“na Pedagogické fakultě UP v Olomouci.

Studium v kurzech CM na ICV Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Celostní muzikoterapie existuje v České republice již od roku 1991 ve formě metody „CMLH – Celostní muzikoterapie Lubomíra Holzera“ (je podstatné si uvědomit, že termín „celostní“ má filozofický význam i základ a nikoliv popisnou funkci). Zmíněnou metodu Lubomír Holzer vytváří a dále rozvíjí již více než 27 let a je jejím výhradním autorem. Její kořeny ovšem spadají do roku 1983. Od roku 1983 se L. Holzer zabývá muzikoterapií, tj. třicetpět roků muzikoterapeutické praxe, což značí cca minimálně 21.000 hodin přímé muzikoterapeutické praxe s dětmi, mládeží a klienty s postižením mentálním, smyslovým, tělesným a kombinovanými vadami, klienty s poruchami autistického spektra a ADHD, s nejrůznějším zdravotním postižením, s logopedickými a etopedickými klienty a s klienty z ostatních zdravotních a sociálních skupin. Je autorem vlastní, zcela původnímetody celostní muzikoterapie – CMLH, kterou vytváří od roku 1991 a jejíž počátky, jak už bylo řečeno, leží již v roce 1983.

Celostní muzikoterapii můžete studovat v rámci kurzů celoživotního vzdělávání na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. VýukaCelostní muzikoterapie na UP Olomouc je v ČR jediným komplexním systémem vzdělávání v muzikoterapii na nejvyšší odborné úrovni s garancí univerzity a dlouhodobou akreditací MŠMT, která je platná zvláště pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, nicméně je určena rovněž pro celou oblast sociálních služeb i pro zdravotnický nelékařský personál. Studují u nás ovšem i lékaři. Celostní muzikoterapie se prakticky uplatňuje v rezortech MŠMT, MPSV i MZ. Takový je současný stav. Potřeby a projevy praxe jsou vždy v předstihu oproti představám jednotlivých rezortů. Jako jediný v České republice je systém vzdělávání v celostní muzikoterapii na ICV FF UP Olomouc uznáván v celé Evropské unii, v Anglii a jinde ve světě. Dokladem toho jsou zahraniční studenti ze Slovenska, Polska, Maďarska, Srbska, z Filipín a v současnosti i z USA (absolventi kurzů působí v zahraničí, na území EU i mimo EU), kteří se od roku 2008 hlásí ke studiu nepřetržitě a kteří ve svých zemích celostní muzikoterapii praktikují. Nyní máme již více než třicet absolventů ze zahraničí. Studium probíhá v rámci kurzů celoživotního vzdělávání na ICV FF UP Olomouc. V současnosti má tři navazující stupně. Každý má tři semestry: CM1 – 180 hodin, CM2 – 180hodin a CM3 – 370 hodin prezenční výuky. Účastníci tedy mohou absolvovat celkem 730 hodin muzikoterapeutického odborného, praktického a prožitkového výcviku a výuky. Součástí CM3 je rovněž sebezkušenostní výcvik a supervize. Studenti a absolventi provádějí již během studia praxi, která u mnohých dosahuje několika set hodin přímé muzikoterapeutické činnosti. Absolventi všech tří stupňůcelého studia kurzů celostní muzikoterapie (CM1 – CM3) jsou v ČR nejkomplexněji a na nejvyšší úrovnipřipravení pro výkon profese muzikoterapeuta (ta sice zatím není v rejstříku povolání MPSV, ale legislativní rámec zajisté brzy dožene již fungující praxi. Po řádném ukončení každého stupně obdrží absolventi osvědčení o jeho absolvování. Osvědčení je platné a uznávané v celé Evropské unii i jinde v zahraničí, jak dosvědčuje živá praxe našich zahraničních absolventů. Obsahem i rozsahem studium v kurzech CM zcela odpovídá evropským standardům a ve většině položek jejich požadavky přesahuje. Odborným garantema hlavním vyučujícím studia je PaedDr. Lubomír Holzer.

Viz také: muzikoterapie.upol.cz

Metoda CMLH, celostní muzikoterapie Lubomíra Holzera.

Celostní muzikoterapie, jak z názvu vyplývá, má ve svém filozofickém základu celostní přístup ke Světu, Vesmíru, člověku a terapii samotné. CMLH působí primárně v oblasti smyslověfyzikální, hudebně terapeutické a neméně v prostoru, který L. Holzer nazývá duchovně-energetickým, tedy v oblasti nadsmyslové, transpersonální, metafyzické. Celostní muzikoterapie působí vždy komplexně na fyzickou, psychickou, emoční, sociální, energetickou, duševní a duchovní složku lidského bytí. Zrovna tak jsou komplexní její účinky. Primárně pozorovaným, prožívaným i reflektovaným účinkem je rychlé zklidnění klientů, postupná relaxace (od mělké až po hluboké stavy), postupné odeznění emočních, psychických i tělesných tenzí a spazmů. Měřitelnými efekty jsou zpomalení a zklidnění tepové a dechové frekvence, ustálení krevního tlaku, přechod elektrické aktivity mozku na EEG z hladiny β – beta (18-35 Hz) do relaxační hladiny α – alfa (8-14 Hz) a u některých relaxujících i hlouběji do hladiny θ – théta (3,5-7,5 Hz) mozkových elektrických vln. Lékařské i muzikoterapeutické výzkumy rovněž prokazují při dlouhodobém působení celostní muzikoterapie výrazné posílení imunity. Lékařské výzkumy rovněž potvrzují zvýšení tvorby NK buněk (natural killer cell – „přirozený zabíječ“), velkých bílých krvinek zaměřených na boj s choroboplodnými zárodky i s nemocemi samotnými a postupné vyladění všech tělesných systémů a funkcí. NK buňka je velká buňka imunitního systému. NK buňky jsou schopné zabít nádorové buňky či buňky napadené viry. Specifická hudba používaná celostní muzikoterapií působí až na buněčné úrovni lidského organizmu. Energizuje a harmonizuje buněčnou tekutinu přirozeně a fyziologicky, čímž optimalizuje všechny buněčné mechanizmy včetně metabolických.

U klientů s poruchami chování a emocí a agresivních, zvláště u klientů s poruchami autistického spektra, vždy dochází ke zklidnění a pominutí agresivního chování a dalšíchjinak pro jejich chování charakteristických průběhů. Celostní muzikoterapie – CMLH – pracuje široce s klienty s mentálním postižením a kombinovanými vadami i s klienty s psychickým onemocněním. Celostní muzikoterapii velice významně uplatňujeme jako specializovaný prostředek nonverbální terapeutické komunikace v oblasti podpory komunikativních kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v celé oblasti zdravotního postižení, s narušenou komunikační schopností nebo s absencí verbální komunikace, s úplnou absencí komunikace a s poruchami chování a emocí, soustředění, učení, rovněž pro klienty z autistického spektraa klienty s Aspergerovým syndromem, ADHD –LMD, klienty s epilepsií, poruchami smyslového vnímání, poruchami plynulosti řeči a s kombinovanými vadami. Muzikoterapii také aplikujeme s úspěchem při práci s psychiatrickými, neurologickými a onkologickými klienty a v oblasti neonatologie. Rozvíjející se oblastí je již delší dobu použití CMLH při práci se seniory, se seniory s Alzheimerovou chorobou, s demencí i s Parkinsonovou chorobou. Zde opět pozorujeme výrazný muzikoterapeutický účinek a potenciál. Celostní muzikoterapii chápeme jako univerzální terapeutický prostředek bez známých kontraindikací pro všechny potřebné, ze všech oblastí zdravotního či sociálního zařazení.

Celostní muzikoterapie pracuje v oboru přírodních akustických zákonů platících v pozemském prostředí. Jejich projevem je takzvané přirozené ladění, což znamená zcela charakteristické intervalové uspořádání vztahů mezi tóny. Dnešní hudba ovšem většinově používá ladění temperované, upravené, lišící se frekvenčně od ladění přirozeného. Lidskému organizmu z muzikoterapeutického pohledu nejadekvátněji odpovídájiž zmíněné ladění přirozené. Hudba hraná a zpívaná v takovém ladění je tudíž pro muzikoterapeutické účely nejvhodnější a nejúčinnější. Souzní a ladí s člověkem na všech úrovních, ve všech systémech a funkcích. Zmíněná specifikace spolu s používáním ručně vyráběných nástrojů z přírodních materiálů činí z celostní muzikoterapie unikátní muzikoterapeutickou metodu mající prokazatelně jedny z nejhlubšícha nejúčinnějších terapeutickýchúčinků. Vše ovšem závisí na odbornosti, výcviku, praktických zkušenostech a schopnostech muzikoterapeuta samotného. Což zároveň znamená, že výsledek celostní muzikoterapie je vždy podmíněn zmíněnými parametry a kvalitou osobnosti jednoho každého muzikoterapeuta. Jedině dlouhodobě dokumentované výsledky přímé muzikoterapeutické práce mohou být potvrzením úspěšnosti muzikoterapeutického procesu a rovněž potvrzením kvality muzikoterapeuta samotného. Ke zvyšování odborných kompetencí slouží již zmiňovaný propracovaný systém celoživotního průběžného vzdělávání v celostní muzikoterapii a supervize. Účinnost a fungování celostní muzikoterapie jsou dostatečně potvrzeny nepřetržitým, relevantním a zcela validním empirickým výzkumem probíhajícím již od roku 1983. Do této nikdy nekončící práce jsou dnes také organicky zapojeni absolventi studia kurzů celostní muzikoterapie na UP Olomouc od roku 2003. Jejich počet se blíží čtyřem stům. Samotná celostní muzikoterapie CMLH je tedy i výsledkem zmíněné praktické, teoretické i výzkumné práce všech zúčastněných muzikoterapeutů.

Celostní muzikoterapie má univerzální použitía nejsou u ní známy žádné kontraindikace. Všechny pospané jevy a terapeutické výsledky jsou průběžně zkoumány dlouhodobou dobrou praxí, potvrzovány konkrétními kazuistikami a evaluovány nepřetržitým empirickým výzkumem všech dlouhodobě pracujících celostních muzikoterapeutů v ČR i v zahraničí.

Ve všech oborech vědeckého bádání, veškeré lidské činnosti i fungování lidského společenství na Zemi se čím dál zřetelněji jeví potřeba celostního a transpersonálního přístupu. Je to cesta dalšího neomezeného rozvoje lidstva v rámci přirozeného udržení života na Zemi, bez ničení přírody a naší planety všeobecně. Ze všech zmíněných důvodů, a pro podstatu existence života iVesmíru samotného, aplikujemeobecně celostní přístup v muzikoterapii v jeho metodologickém i filozofickém významu.

Více informací najdete zde:

www.muzikoterapie.net

www.muzikoterapie.name

http://icv.ff.upol.cz/kurzy/

Hudba

je léčivá
síla vesmíru

Hudba

v duši může být slyšena vesmírem.

Přejděte na začátek