Celostní muzikoterapie existuje v České republice již od roku 1991 ve formě metody „CMLH – Celostní muzikoterapie Lubomíra Holzera“. Zmíněnou metodu Lubomír Holzer vytváří a dále rozvíjí již více než 26 let a je jejím autorem. Kořeny jeho muzikoterapeutické praxe však sahají až do roku 1983. Celostní muzikoterapii můžete studovat v rámci kurzů celoživotního vzdělávání na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Výuka Celostní muzikoterapie na UP Olomouc je v ČR jediným komplexním systémem vzdělávání v muzikoterapii na nejvyšší odborné úrovni s garancí univerzity a dlouhodobou akreditací MŠMT. Jako jediný systém vzdělávání v muzikoterapii v České republice je uznávaná v celé Evropské unii, v Anglii a jinde ve světě. Dokladem toho jsou zahraniční studenti ze Slovenska, Polska, Srbska a v současnosti i z Filipín, kteří se od roku 2008 hlásí ke studiu nepřetržitě. Nyní máme již cca třicet absolventů ze zahraničí. Studium probíhá v rámci kurzů celoživotního vzdělávání na ICV FF UP Olomouc. v současnosti má tři navazující stupně. Každý má tři semestry: CM1 – 180 hodin, CM2 – 180 hodin a CM3 – 370 hodin prezenční výuky. Účastníci tedy mohou absolvovat celkem 730 hodin muzikoterapeutického odborného, praktického a prožitkového výcviku a výuky. Součástí CM3 je rovněž sebezkušenostní výcvik a supervize. Absolventi všech tří stupňů – celého studia v kurzu celostní muzikoterapie (CM1 – CM3) jsou v ČR nejkomplexněji a na nejvyšší úrovni připravení pro výkon profese muzikoterapeuta. Po řádném ukončení každého stupně obdrží absolventi osvědčení o jeho absolvování, opatřené kulatým razítkem univerzity, podpisem děkana filozofické fakulty a rektora univerzity. Osvědčení je tudíž platné a uznávané v celé Evropské unii i jinde v zahraničí. Odborným garantem a hlavním vyučujícím studia je PaedDr. Lubomír Holzer – profesionální muzikoterapeut, hudebník, umělec, speciální pedagog, odborný lektor a supervizor. Profesionálně se hudbě, divadlu a umění vůbec věnuje více jak třicet dva roků. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2000. Studium speciální pedagogiky, obor vychovatelství ukončil v roce 1983 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Doktorandské studium zakončil rigorózní zkouškou v roce 1987 na Pedagogické fakultě UP Olomouc a získal titul PaedDr. v letech 1987 – 1989 studoval na Hudební akademii múzických umění v Praze obor teorie hudby. v současné době prodělává Lubomír Holzer dlouhodobý supervizní výcvik a má uzavřenou první část v počtu 150 hodin. Je třicet dva roků profesionálním hudebníkem a umělcem. Muzikoterapii se profesionálně věnuje více jak dvacet šest roků. Od roku 2003 přednáší muzikoterapii na UP Olomouc, nejprve na Pdf a od roku 2008 na Ff UP Olomouc na ICV Ff UP Olomouc. Tradice celoživotního vzdělávání v oboru celostní muzikoterapie běží nepřetržitě již patnáctým rokem. PaedDr. Lubomír Holzer rovněž přednáší pro studenty prezenčního i kombinovaného studia terapie ve speciální pedagogice na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. [expander_maker id=“2″ more=“Více“ less=“Sbalit“] Celostní muzikoterapie, jak z názvu vyplývá, má ve svém filozofickém základu celostní přístup ke Světu, Vesmíru, člověku a terapii samotné. CMLH působí primárně v oblasti smyslově fyzikální, hudebně terapeutické a neméně v prostoru, který L. Holzer nazývá duchovně-energetickým, tedy v oblasti nadsmyslové, transpersonální, metafyzické. Celostní muzikoterapie působí vždy komplexně na fyzickou, psychickou, emoční, sociální, energetickou, duševní a duchovní složku lidského bytí. Zrovna tak jsou komplexní její účinky. Primárně pozorovaným, prožívaným i reflektovaným účinkem je rychlé zklidnění klientů, postupná relaxace (od mělké až po hluboké stavy), postupné odeznění emočních, psychických i tělesných tenzí a spazmů. Měřitelnými efekty jsou zpomalení a zklidnění tepové a dechové frekvence, ustálení krevního tlaku, přechod elektrické aktivity mozku na EEG z hladiny β – beta (18-35 Hz) do relaxační hladiny α – alfa (8–14 Hz) a u některých relaxujících i hlouběji do hladiny θ – théta (3,5-7,5 Hz) mozkových elektrických vln. Lékařské i muzikoterapeutické výzkumy rovněž prokazují při dlouhodobém působení celostní muzikoterapie výrazné posílení imunity. Výzkumy rovněž potvrzují zvýšení tvorby NK buněk (natural killer cell – „přirozený zabíječ“, velké bílé krvinky zaměřené na boj s choroboplodnými zárodky i s nemocemi samotnými) a postupné vyladění všech tělesných systémů a funkcí. NK buňka je velká buňka imunitního systému. NK buňky jsou schopné zabít nádorové buňky či buňky napadené viry. Specifická hudba používaná celostní muzikoterapií působí až na buněčné úrovni lidského organizmu. Energizuje a harmonizuje buněčnou tekutinu přirozeně a fyziologicky, čímž optimalizuje všechny buněčné mechanizmy včetně metabolických. U klientů s poruchami chování a emocí a agresivních, zvláště u klientů s poruchami autistického spektra, vždy dochází ke zklidnění a pominutí agresivního chování a dalších jinak pro jejich chování charakteristických průběhů. Celostní muzikoterapie – CMLH – pracuje široce s klienty s mentálním postižením a kombinovanými vadami i s klienty s psychickým onemocněním. Celostní muzikoterapii velice významně uplatňujeme jako specializovaný prostředek nonverbální terapeutické komunikace v oblasti podpory komunikativních kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v celé oblasti zdravotního postižení, s narušenou komunikační schopností nebo s absencí verbální komunikace, s úplnou absencí komunikace a s poruchami chování, soustředění, učení, rovněž pro klienty z autistického spektra a klienty s Aspergerovým syndromem, ADHD – LMD, klienty s epilepsií, poruchami smyslového vnímání, poruchami plynulosti řeči a s kombinovanými vadami. Muzikoterapii také aplikujeme s úspěchem při práci s psychiatrickými, neurologickými a onkologickými klienty a v oblasti neonatologie. Rozvíjející se oblastí je již delší dobu použití CMLH při práci se seniory, s Alzheimerovou chorobou, s demencí i s Parkinsonovou chorobou. Zde opět pozorujeme výrazný muzikoterapeutický účinek a potenciál. Celostní muzikoterapii chápeme jako univerzální terapeutický prostředek, bez známých kontraindikací, pro všechny potřebné, ze všech oblastí zdravotního či sociálního zařazení. Celostní muzikoterapie pracuje v oboru přírodních akustických zákonů platících v pozemském prostředí. Jejich projevem je takzvané přirozené ladění, což znamená zcela charakteristické intervalové uspořádání vztahů mezi tóny. Dnešní hudba ovšem většinově používá ladění temperované, upravené, lišící se frekvenčně od ladění přirozeného. Lidskému organizmu z muzikoterapeutického pohledu nejadekvátněji odpovídá již zmíněné ladění přirozené. Hudba hraná a zpívaná v takovém ladění je tudíž pro muzikoterapeutické účely nejvhodnější a nejúčinnější. Souzní a ladí s člověkem na všech úrovních, ve všech systémech a funkcích. Zmíněná specifikace spolu s používáním hudebních nástrojů z přírodních materiálů a ručně vyráběných, činí z celostní muzikoterapie unikátní muzikoterapeutickou metodu, mající prokazatelně nejhlubší a nejúčinnější terapeutické účinky. Vše ovšem závisí na odbornosti, zkušenosti a schopnostech muzikoterapeuta samotného. [/expander_maker]

Hudba

je léčivá
síla vesmíru

Hudba

v duši může být slyšena vesmírem.

Přejděte na začátek