Etický kodex

Google+ LinkedIn

Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie

ETICKÝ KODEX

1. PREAMBULE

1.1 Všichni členové Evropské Asociace Celostní Muzikoterapie, z. s. přijímají, že praxe muzikoterapeutického povolání vyžaduje odpovědnost vůči vlastní osobě s jejími úkoly v muzikoterapii i vůči klientům, kteří se svěřili odborným muzikoterapeutům a vstoupili s nimi do specifického vztahu. 1.2 EACM, z. s. je odpovědná za to, že věnuje pozornost etickým otázkám, které se týkají jejích členů. 1.3 Etický kodex – EK Evropské Asociace Celostní Muzikoterapie, z. s. – slouží k ochraně klientů před neetickým jednáním celostního muzikoterapeuta a k orientaci členů EACM, z. s. v jejich profesní etice. 1.4 EK je závazný pro všechny členy EACM, z. s. 1.5 EK je zdrojem informací pro zaměstnavatele a klienty celostních muzikoterapeutů i pro veřejnost. 1.6 EK slouží k založení standardů kvality muzikoterapeutické praxe pro členy EACM, z. s. 1.7 EK slouží jako základ pro řešení stížností. 1.8 Platnost – Etický kodex Evropské Asociace Celostní Muzikoterapie EACM, z. s. je v souladu s právními předpisy České republiky a je kompatibilní s Etickým kodexem Evropské muzikoterapeutické konfederace EMTC, s níž EACM, z. s. sympatizuje.

2 . Popis celostní muzikoterapie – metody celostní muzikoterapie Lubomíra Holzera (CMLH)

Celostní muzikoterapie ve formě metody celostní muzikoterapie Lubomíra Holzera (CMLH) představuje samostatnou expresivní terapeutickou disciplínu. Má ve svém filozofickém základu celostní přístup ke světu, vesmíru, člověku i terapii samotné. Působí vždy komplexně na fyzickou, psychickou, emoční, sociální, energetickou, duševní a duchovní složku lidského bytí a také její účinky jsou komplexní. Zaměřuje se nejen na řešení konkrétního terapeutického případu, jejím cílem je také nalézání příznivé rovnováhy ve všech složkách lidské bytosti, záměru jejího osobního rozvoje a v širším pojetí i lidské existence jako takové. Celostní muzikoterapie, metoda CMLH, má svá teoretická východiska, základy a principy. Těmito postuláty se člen EACM řídí vždy při své práci muzikoterapeuta a dodržuje je. CM, metoda CMLH, je funkční metodou, jejíž účinnost dokládá průběžný empirický výzkum, výzkumy vedené v rámci závěrečných diplomových prací, bakalářských prací a řada kazuistik vedených při práci s jednotlivými klienty. CMLH je chápána jako univerzální neinvazivní terapeutický i preventivní prostředek bez známých kontraindikací, pro všechny potřebné ze všech oblastí zdravotního či sociálního zařazení, ze všech druhů zdravotnických, sociálních či školských zařízení a z celé oblasti působnosti MPSV, MŠMT a MZ. CMLH se rovněž uplatňuje v rámci preventivních programů, osobního rozvoje jedince a oblasti rekreologie. Je určena také pro nejširší veřejnost. Celostní muzikoterapie, metoda CMLH, pracuje v oboru přírodních akustických zákonů platících v pozemském prostředí, jejichž projevem je tzv. přirozené ladění s charakteristickým intervalovým uspořádáním vztahů mezi tóny. Člověk je rovněž svou existencí součástí přírodních zákonů. Lidský organizmus je tudíž v ideální harmonické rezonanci právě s přirozeným laděním. Hudba hraná a zpívaná v přirozeném ladění má prokazatelně explicitně nejhlubší terapeutické účinky. Tento postulát je potvrzen mnoha lékařskými výzkumy po celém světě. Muzikoterapeutickou hudbu vytváří a používá v daném prostoru a čase primárně celostní muzikoterapeut sám. Jako terapeutické prostředky používá specifické postupy, techniky, formy, speciální muzikoterapeutické zpěvové techniky a specifickou hru na výhradně akustické hudební nástroje vyrobené ručně z přírodních materiálů.

Obecné pracovní a profesní povinnosti

Celostní muzikoterapeut musí jednat v souladu se standardy kvality konkrétního pracoviště, kde vykonává muzikoterapeutickou činnost. Celostní muzikoterapeut působící v sociálních službách v ČR musí jednat v souladu se Standardy kvality sociálních služeb dle právních předpisů v platném znění. Jeho práce musí odpovídat konkrétním standardům kvality dané organizace, ve které muzikoterapeut působí.

Specifické povinnosti vůči klientům

Celostní muzikoterapeut nesmí jednat za účelem uspokojení svých osobních zájmů (emocionálních a sociálních). Celostní muzikoterapeut provádí konzultace, diagnostiku a terapii pouze na základě vlastního rozhodnutí klienta nebo rodiče či klientova zákonného zástupce a na základě výslovného souhlasu klienta nebo jeho rodiče či klientova zákonného zástupce. Celostní muzikoterapeut neprovádí u klientů takové výkony a postupy, které jsou mimo oblast jeho praxe, zkušenosti, výcviku a vzdělání. Má právo odmítnout péči o klienta z odborných, pracovních a osobních důvodů. Odmítnutému klientovi doporučí péči jiného odborníka, terapeuta.

5. Odborné kompetence

Garantem odborného vzdělání celostních muzikoterapeutů je Univerzita Palackého v Olomouci, kde probíhá komplexní vzdělávání a výcvik v rámci kurzů celoživotního vzdělávání Celostní muzikoterapie 1 (CM 1), Celostní muzikoterapie 2 (CM 2) a Celostní muzikoterapie 3 (CM 3) s dlouhodobou akreditací MŠMT. K započetí terapeutické činnosti opravňuje absolvování CM 1. Od muzikoterapeuta se požaduje, aby vykonával svou profesi kompetentním a etickým způsobem. Celostní muzikoterapeut je povinen dále zvyšovat svou odbornou úroveň v rámci průběžného profesního rozvoje, tj. celoživotním vzděláváním, výcvikem a supervizí. Při výchovně-vzdělávacím a výcvikovém procesu v celostní muzikoterapii je vždy primární edukace. Vzhledem ke komplexnosti CMLH však sekundárně dochází také k terapeutickým a autoterapeutickým účinkům. Celý proces je vždy kontrolovaný školitelem a supervizí. Student celostní muzikoterapie si je vědom tohoto komplexního procesu. V průběhu terapeutického procesu je vždy primární terapie. Současně ovšem probíhá zjevně i latentně diagnostika a edukace muzikoterapeuta. Opět se jedná o komplexní proces. Celostní muzikoterapeut si je vědom, že během jeho samostatné praxe dochází k účinkům metody CMLH na jeho osobu a probíhá u něj neustálý autoterapeutický proces.

Osobnostní profil, chování a přístup celostního muzikoterapeuta

Celostní muzikoterapeut musí být bezúhonný, spolehlivý a zodpovědný. Musí mít schopnost sebereflexe, dobré autoregulace a empatie. Předpokladem pro jeho práci je i emoční vyrovnanost, pracovní stabilita a organizační schopnosti. Muzikoterapeut má rozpoznat hranice svých odborných schopností a poskytovat své služby klientům jen tehdy, opravňuje-li ho k tomu jeho vzdělání, praktický výcvik a zkušenosti. V případě, že by osobní problém nebo vnější či vnitřní konflikt muzikoterapeuta mohl narušit nebo nepříznivě ovlivnit jeho pracovní výkon, vyhledá odpovídající odbornou konzultaci (supervizi) nebo terapeutickou pomoc. Muzikoterapeut spolupracuje s ostatními kolegy, bere v potaz jejich příspěvky. V případě, kdy dojde k porušení etických pravidel ze strany kolegy, je muzikoterapeut povinen osobně upozornit tohoto kolegu na jeho neetické jednání. Nedojde-li k nápravě, je povinen informovat etickou komisi EACM, z. s. Celostní muzikoterapeut se snaží ve svém životě uplatňovat celostní přístup ve vztahu k člověku, přírodě, světu. Rozvíjí a udržuje své zdraví a rovnováhu na všech úrovních – tělesné, emocionální, mentální, duševní a duchovní. Celostní muzikoterapeut se snaží přispět ke zlepšování činnosti EACM, z. s. na všech úrovních a podílí se na rozvoji celostní muzikoterapie. Dle svých možností podporuje a propaguje muzikoterapii ve veřejném životě, v ostatních odborných organizacích a státních orgánech, na regionální, národní i mezinárodní úrovni.

Ochrana osobních údajů, důvěrnost

Muzikoterapeut respektuje a chrání důvěrné informace získané v průběhu terapeutické práce. Dodržuje mlčenlivost o klientových osobních záležitostech a skutečnostech. Nesmí mluvit o záležitostech klienta s nikým jiným, než s tím, kdo je spoluzodpovědný za péči o něj. Uveřejnění je možné v odůvodněných případech (výuka, výzkum, kazuistika) pouze s písemným svolením klienta, příp. se souhlasem jeho zákonného zástupce. Muzikoterapeut poskytuje své služby ve vhodném prostředí, které chrání soukromí klientů. V přítomnosti klientů neřeší problémy provozního, profesního a osobního charakteru.

Etický kodex pro vzdělávání a výcvik

Výše zmíněný etický kodex je závazný i pro muzikoterapeutický výcvik.

Inzerování služeb, užití loga

Muzikoterapeut může přiměřeným způsobem informovat veřejnost o jím poskytovaných službách. Členové EACM, z. s. se mohou veřejně prokazovat členstvím v EACM, z. s. Jiné použití názvu, iniciál či loga EACM, z. s. je možné jen s předchozím písemným souhlasem výboru EACM, z. s.

Povinnosti EACM, z. s.

EACM, z. s. je zavázána vyžadovat od svých členů dodržování etických pravidel slučitelných s etickým kodexem asociace. EACM, z. s. je zavázána vytvořit a podporovat přiměřené postupy pro stížnosti a odvolání při porušení etického kodexu.

Revize

Revize Etického kodexu EACM, z. s. bude prováděna etickou komisí EACM, z. s. podle potřeby, nejméně 1x za volební období. Revidovaný Etický kodex schválí členská schůze EACM, z. s. 31. srpna 2017 až 3. září 2017, říjen, listopad 2017 Revize – finální úprava 3.12.2018, zapsala A. Majznerová

Hudba

je léčivá
síla vesmíru

Hudba

v duši může být slyšena vesmírem.

Přejděte na začátek