Členství

8 DŮVODŮ, PROČ BÝT ČLENEM EACM

ČLENSTVÍ Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie sdružuje muzikoterapeuty a širokou veřejnost se zájmem o celostní muzikoterapii. Funguje jako profesní a lidská podpora pro své členy.

SOUNÁLEŽITOST Asociace podporuje aktivitu svých členů a umožňuje jim formovat asociaci díky volebnímu právu na výročních schůzích a spoluúčasti na činnosti v orgánech asociace (výbor, etická, revizní a profesní komise) a v pracovních skupinách. Asociace vítá spolupodílení se na prosazování legislativy muzikoterapie.

PROFESNÍ ROZVOJ Asociace realizuje a podílí se na organizaci muzikoterapeutických vzdělávacích kurzů, odborných sympozií a konferencí, odborných supervizí, sdílení a výměn odborných zkušeností. Zprostředkovává metodickou podporu a poskytování zpětné vazby, podporuje sebezkušenostní rozvoj svých členů.

GARANCE Asociace poskytuje garanci svým členům v jejich muzikoterapeutické činnosti, muzikoterapeutickým akcím a aktivitám. Podporuje realizaci muzikoterapeutických aktivit pro veřejnost.

ZÁZEMÍ Asociace poskytuje svým členům slevy na pořádané akce, zajišťuje přednostní účast na těchto akcích. Umožňuje jim aktivně se podílet na jejich realizaci (koncerty, sympozia, konference). Asociace spolupracuje s výrobci a dovozci muzikoterapeutických nástrojů a zprostředkovává svým členům jejich nákup za zvýhodněnou cenu.

INFORMACE Asociace průběžně informuje své členy o aktuálním dění v oboru muzikoterapie v České republice a v zahraničí, uvádí přehled odborných muzikoterapeutických publikací.

WEB Asociace provozuje webové stránky, které poskytují informace členům asociace, odborné i laické veřejnosti. Členové asociace mají možnost uveřejňovat na webu své muzikoterapeutické aktivity.
SPOLUPRÁCE Asociace spolupracuje s dalšími muzikoterapeutickými asociacemi v České republice a ve světě. Spolupracuje s Univerzitou Palackého v Olomouci a dalšími institucemi (školství, zdravotnictví a sociální oblast).

Členství ve spolku je dobrovolné. Spolek je otevřený všem muzikoterapeutům a osobám respektujícím, inklinujícím a zajímajícím se o celostní přístup v muzikoterapii a metodu CMLH, kteří chtějí být aktivní a podílet se na jeho činnosti. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let. Členem spolku se může stát i právnická osoba. Za právnickou osobu ve spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. O přijetí člena do spolku rozhoduje výbor na základě písemné žádosti uchazeče a doporučení dvou členů spolku písemnou formou. O přijetí člena do spolku může rozhodnout členská schůze. Seznam členů vede výbor spolku. Je aktualizován jednou ročně. Seznam členů spolku je předkládán členské schůzi. Spolek zveřejňuje na svých internetových stránkách seznam profesních členů. Členové, kteří nejsou profesní, mohou být zveřejněni na základě jejich souhlasu. Výbor na základě požadavku vyhotoví pro člena potvrzení o členství ve spolku.

Hudba

je léčivá
síla vesmíru

Hudba

v duši může být slyšena vesmírem.

Přejděte na začátek