Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie

Členství ve spolku je dobrovolné. Spolek je otevřený všem muzikoterapeutům a osobám respektujícím, inklinujícím a zajímajícím se o celostní přístup v muzikoterapii a metodu CMLH, kteří chtějí být aktivní a podílet se na jeho činnosti. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let. Členem spolku se může stát i právnická osoba. Za právnickou osobu ve spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.

Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

O přijetí člena do spolku rozhoduje výbor na základě písemné žádosti uchazeče a doporučení dvou členů spolku písemnou formou. O přijetí člena do spolku může rozhodnout členská schůze.

Seznam členů vede výbor spolku. Je aktualizován jednou ročně. Seznam členů spolku je předkládán členské schůzi. Spolek zveřejňuje na svých internetových stránkách seznam profesních členů. Členové, kteří nejsou profesní, mohou být zveřejněni na základě jejich souhlasu. Výbor na základě požadavku vyhotoví pro člena potvrzení o členství ve spolku.