Asociace

EACM – Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie, z. s. – vznikla v létě 2017. Sdružuje zájemce z řad muzikoterapeutů a sympatizující veřejnosti. Předsedou byl zvolen PaedDr. Lubomír Holzer. Účelem asociace je vytvořit a poskytnout odborné zázemí, profesní i lidskou podporu svým členům, propagovat celostní muzikoterapii mezi odbornou a laickou veřejností, rozvíjet spolupráci s dalšími odborníky v oblasti zdravotnictví, školství a sociálních služeb, systematicky pracovat na rozvoji a konstituování muzikoterapie jako svébytného oboru a prosazovat s tím spojené legislativní změny.

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie, z. s., založená v roce 2017, sdružuje všechny zájemce z ČR i zahraničí o celostní muzikoterapii, metodu CMLH. Účelem této asociace je vytvořit odborné zázemí a profesní i lidskou podporu svým členům, propagovat celostní muzikoterapii mezi odbornou a laickou veřejností, rozvíjet spolupráci s dalšími odborníky v oblasti zdravotnictví, školství a sociálních služeb, systematicky pracovat na rozvoji a konstituování muzikoterapie jako svébytného oboru a prosazovat s tím spojené legislativní změny.

Muzikoterapie je léčba hudbou. Víme však jakou hudbou? Všichni lidé na celém světě poslouchají takřka stále nějakou hudbu. Hudba nás obklopuje, je součástí našich životů. Pokud by jakákoli hudba měla sama o sobě léčebný potenciál, byli by všichni lidé na světě zdraví. Dobře víme, že tomu tak není. Hudba sama o sobě nerovná se muzikoterapie. Jaká hudba je tedy muzikoterapeuticky vhodná a účinná? Která hudba může léčit i uzdravovat? Touto problematikou se zabývá celostní muzikoterapie, metoda CMLH, která nám přináší odpovědi na vyřčené otázky, ukazuje jednu z cest a předkládá řešení základních muzikoterapeutických otázek – jaká hudba je pro člověka muzikoterapeuticky vhodná, účinná a proč. Celostní muzikoterapie existuje v ČR již od roku 1991 ve formě metody „CMLH – celostní muzikoterapie Lubomíra Holzera“. Zmíněnou metodu L. Holzer vytváří a dále rozvíjí již více než 26 let a je jejím autorem.

Celostní muzikoterapie má ve svém filozofickém základu celostní přístup ke Světu, Vesmíru, člověku a terapii samotné. Celostní muzikoterapie působí vždy komplexně na fyzickou, psychickou, emoční, sociální, energetickou, duševní a duchovní složku lidského bytí. Zrovna tak jsou komplexní její účinky. Primárně pozorovaným účinkem je rychlé zklidnění klientů, postupná relaxace a odeznění emočních, psychických i tělesných tenzí a spazmů. Měřitelnými efekty jsou zpomalení a zklidnění tepové a dechové frekvence, ustálení krevního tlaku, přechod elektrické aktivity mozku na EEG z hladiny β – beta do relaxační hladiny α – alfa nebo θ – théta. Specifická hudba používaná celostní muzikoterapií působí až na buněčné úrovni lidského organizmu a energizuje a harmonizuje organizmus přirozeně a fyziologicky.

Celostní muzikoterapii chápeme jako univerzální terapeutický prostředek, bez známých kontraindikací, pro všechny potřebné, ze všech oblastí zdravotního či sociálního zařazení. CMLH pracuje široce nejen s klienty s mentálním postižením a kombinovanými vadami, s klienty s poruchami chování a s poruchami autistického spektra, ale uplatňuje se významně i v oblasti podpory komunikativních kompetencí žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Muzikoterapii aplikujeme s úspěchem při práci s psychiatrickými, neurologickými a onkologickými klienty a v oblasti neonatologie. Další rozvíjející se oblastí je použití CMLH při práci se seniory, klienty s Alzheimerovou chorobou, s demencí i s Parkinsonovou chorobou.

Celostní muzikoterapie pracuje v oboru přírodních akustických zákonů. Jejich projevem je tzv. přirozené ladění, což znamená zcela charakteristické uspořádání vztahů mezi tóny. Dnešní hudba většinově používá ladění temperované, upravené, lišící se frekvenčně od ladění přirozeného. Lidskému organizmu z muzikoterapeutického pohledu nejadekvátněji odpovídá ladění přirozené. Hudba hraná a zpívaná v takovém ladění je tudíž pro muzikoterapeutické účely ideální, nejvhodnější a nejúčinnější. Souzní a ladí s člověkem na všech úrovních, ve všech systémech a funkcích. Zmíněná specifikace spolu s používáním hudebních nástrojů z přírodních materiálů a ručně vyráběných činí z celostní muzikoterapie unikátní muzikoterapeutickou metodu mající prokazatelně nejhlubší a nejúčinnější terapeutické účinky. Vše ovšem závisí na odbornosti, zkušenostech a schopnostech muzikoterapeuta samotného.

Výuka celostní muzikoterapie probíhá v rámci kurzů celoživotního vzdělávání na FF UP v Olomouci a představuje komplexní systém vzdělávání v muzikoterapii na nejvyšší odborné úrovni s garancí univerzity a dlouhodobou akreditací MŠMT. V současnosti má tři navazující stupně a účastníci mohou absolvovat celkem 730 hodin muzikoterapeutického odborného, praktického a prožitkového výcviku a výuky, včetně sebezkušenostního výcviku a supervize. Jde o systém vzdělávání, který má původ v ČR a je uznávaný v celé Evropské unii, v Anglii i jinde ve světě. Dokladem toho jsou zahraniční studenti ze Slovenska, Polska, Srbska a v současnosti i z Filipín a USA. Doposud absolvovalo studium již 30 zahraničních studentů.
Garantem a hlavním vyučujícím studia je autor metody PaedDr. Lubomír Holzer – profesionální muzikoterapeut, hudebník, umělec, speciální pedagog, odborný lektor a supervizor.

EACM oficiálně existuje coby zapsaný spolek Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie, z. s. zapsaný u Městského soudu v Praze po nabytí právní moci rozhodnutím Městského soudu v Praze, který vydal toto rozhodnutí 10. srpna 2017. Ustavující schůze EACM se uskutečnila 4. června 2017 v Olomouci. Předsedou byl zvolen PaedDr. Lubomír Holzer, místopředsedy Mgr. Veronika Faltusová a Ing. Luděk Vařák. EACM chce svou činností i existencí přispět k vytvoření pluralitního, demokratického a o odborný dialog opřeného prostoru pro českou i evropskou muzikoterapii, a postavit se tak na začátek zcela nové epochy české i evropské muzikoterapie. Ve všech oborech vědeckého bádání, veškeré lidské činnosti i fungování lidského společenství na Zemi se čím dál zřetelněji jeví potřeba celostního přístupu. Je to cesta dalšího neomezeného rozvoje lidského potenciálu.

Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie svou existencí vytváří zcela nové možnosti pro společenství lidí, kteří vnímají probíhající transformaci lidského myšlení a s tím spojenou jasnou perspektivu neomezeného rozvoje lidstva. EACM vytváří prostor pro široký dialog nejen na poli celostní muzikoterapie a muzikoterapie obecně, ale rovněž dialog nad lidskými i duchovními otázkami dneška.

Jaký charakter může mít vaše členství v asociaci?
Členství v EACM je dobrovolné. Každý člen EACM je volitelný do orgánů asociace. Asociace je otevřená všem muzikoterapeutům a osobám respektujícím, inklinujícím a zajímajícím se o celostní přístup v muzikoterapii a metodu CMLH, kteří chtějí být aktivní a podílet se na její činnosti. Můžete se stát aktivními členy zapojujícími se do všech činností EACM, včetně osobnostního a profesního muzikoterapeutického růstu. Vítáme také naše sympatizanty z nejširší veřejnosti mající zájem o CM a EACM a zájemce o pasivní členství v asociaci, kterým je EACM ve svých projevech sympatická a myšlenkový proud reprezentovaný EACM je pro ně přitažlivý.

EACM je společenství celostních muzikoterapeutů se společnou metodou, řečí a zájmy. Jsme sdružení lidí, kteří se o sebe dokáží navzájem postarat a pomáhají si.

Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie, z. s. 2017

Hudba

je léčivá
síla vesmíru

Hudba

v duši může být slyšena vesmírem.

Přejděte na začátek